BAĞIMSIZ DENETİM

Firma defter kayıtları ve mali tablolarının,

Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak bağımsız denetimini yapmak.

Özel amaçlı denetimler yapmak.

 

İÇ DENETİM & KONTROL

Şirketin muhasebe, finans, satın alma, satış, üretim ve diğer departmanlarında varlık tespiti,

Performans ölçümü ve şirket politikalarına uyumun kontrolü gibi konularda denetimler yapmak.

 

KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Şirketlere muhasebe, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri kurmak.

Mevcut sistemlerinin işlerliğini ve etkinliğini analiz etmek, iyileştirme önerileri sunmak.

Müşterilerin talebi üzerine risk analizleri ve iş etki analizleri yapmak.

KOBİ ‘lere yatırım teşvikleri konusunda danışmanlık yapmak.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında Sermaye şirketleri,yüksek düzeyli ortaklıklar, yabancı sermayeli şirketler, holdingler ve iştirakler ile ilgili rapor, tesbit  ve tescil işlemlerinin yürütülmesi,

Stratejik Planlama, Şirket Değerlemesi, Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma Yönetimi, Bütçeleme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, İnsan Kaynakları Yapılandırması Danışmanlığı, Aile Şirketlerinde Yönetsek Yapılanma ve Aile/Şirket Anayasası Yapılandırması, Birleşme ve Satın Almalar.

 

VERGİ  

1.Vergi Danışmanlığı

Gelir Vergisi,

Kurumlar Vergisi,

Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi,

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,

Damga Vergisi,

Uluslararası Vergi Anlaşmaları,

Diğer Vergiler,

Harçlar Kanunu mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.

2.Vergi Planlaması

Müşterilerimizin mevcut ve planlanan faaliyetlerini inceleyerek işletmelerin vergi sonrası gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapar.

3.Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Danışmanlık

Türkiye’de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı kuruluşlar için;

Şirket Kuruluşu,

Yatırım Teşvik Belgesi Alımı,

Muhasebe departmanının organizasyonu,

Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı,

Şirket Satın almaları konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

MUHASEBE HİZMETLERİ

Yeni şirket kuruluşu, mevcut şirketlerin sermaye artırımı, birleştirilmesi, tasfiyesi,

VUK’ na uygun muhasebe kayıtlarının, yasal defterlerin tutulması,

TFRS’ na ilk geçiş ve TFRS’ na göre mali tablolar hazırlanması,

Vergi ve SGK beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi.